“ผู้ว่า ราชการจังหวัด อุตรดิตถ์ ประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดอุตรดิตถ์”

“ผู้ว่า ราชการจังหวัด อุตรดิตถ์ ประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดอุตรดิตถ์” ณ ห้องประชุมศิลาอาสน์ชั้น 5 ศาลากลาง จังหวัดอุตรดิตถ์

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อรับทราบผลการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามฐานข้อมูลสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามโครงการที่ส่วนราชการในจังหวัดมีการขับเคลื่อนดำเนินงาน ผลการขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีการพิจารณากรอบการเสนอแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ดังนี้

๑ กำหนดประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อน และคณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนและขยายผล

๒ ติดตามโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยรายงานผลการดำเนินโครงการทุกเดือน เดือนละ ๑ ครั้ง

๓ จัดทำกำหนดการลงพื้นที่ติดตามโครงการ

๔ ให้หน่วยงานเสนอโครงการเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งงบประมาณที่เหมาะสมตามภารกิจ

๕ ข้อเสนอแนะภายใต้การขับเคลื่อน ๓​ มิติ ได้แก่ มิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มิติด้านการเกษตร และมิติด้านสังคม

ข่าว ส.ปชส. อุตรดิตถ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar