วิชะยะคุณะปูชาคาถา (คาถาบูชาท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก)

วิชะยะคุณะปูชาคาถา

(คาถาบูชาท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ( ๓ จบ )

วิชะโย นามะ เอกัคโค สินะราชัสสะ วีระโก

จัตตะกาโย จะ ทัยยานัง กะตัญญู โหติ ภัตติโก

ตัสเสวะ อุปะการัญจะ วิญญาณัญจะ นะมามิหัง

เอตัสสะ อานุภาเวนะ สัพพะทุกขา จุปัททะวา

อันตะรายา วินัสสันตุ สะทา สิทธี ภะวันตุ เม

สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ ลาโภ ชะโย ภะวันตุ เม ฯ

ท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหักผู้เป็นทหารเอก ผู้กล้า ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้สละชีพเพื่อชาติไทย เป็นผู้กตัญญู และจงรักภักดี ข้าพเจ้าขอรำลึกถึง อุปการะคุณ และขอนอบน้อมแด่ดวงวิญญาณท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก ด้วยอานุภาพของท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก นั้น

ขอความทุกข์ทั้งหลาย อุปสรรค และอันตรายทั้งปวงจงพินาศไป ขอความสำเร็จทั้งหลายทั้งปวง จงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้า ขอสิริมงคล อายุ ชื่อเสียง ลาภ ยศ และชัยชนะ จงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้า ตลอดกาลทุกเมื่อเทอญ

.

ส.ปชส.อต.ผลิต/เผยแพร่

ขอบคุณเจ้าของภาพ


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar