จังหวัดอุตรดิตถ์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัวและความรุนแรงในสังคมทุกรูปแแบบ

ที่หน้าอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานปล่อยขวบนพร้อมเดินรณรงค์เชิงสัญลักษณ์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัวและความรุนแรงในสังคมทุกรูปแแบบ โดยมีข้าราชการ ตำรวจ นักเรียน และประชาชนทั่วไปกว่า 200 คน เข้าร่วมเดินรณรงค์ครั้งนี้ นางสาวกริสนา พลชา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่าดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2566 ภายใด้แนวคิด รามพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครั (Unite for th Prevention of Violence against Women and Children) เนื่องในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เป็นเดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบคว้ว เพื่อการรณรงค์สร้างกระแสสั่งคมในการการรับรู้ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางต่างๆ ให้เกิดความตระหนักต่อประเด็นปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว รวมทั้งกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์  สำหรับการเดินรณรงค์ครั้งนี้จะเดินรณรงค์ไปสมทบกับประชาชนเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ณ ตลาดถนนคนเดินจังหวัดอุตรดิตถ์ และได้มีการประกาศ kick off ร่วมเดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัวและความรุนแรงในสังคมทุกรูปแแบบ พร้อมกันทั่วประเทศ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar