🎉🎉พช.อุตรดิตถ์ ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 💞💞

🎉🎉พช.อุตรดิตถ์ ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 💞💞

📔วันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์ มีประเด็นสำคัญ ดังนี้

▶️ 1. สรุปผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

▶️ 2. การจัดสรรงบประมาณตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

▶️ 3. แผนปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำเดือน ธันวาคม 2566

▶️ 4. การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

▶️ 5. รายงานการชำระคืนเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหนี้เดิมและหนี้ใหม่ ประจำเดือน ตุลาคม 2566

▶️ 6. เพิ่มจำนวนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทบุคคลธรรมดา ประจำปี 2567

▶️ 7. รายงานโครงการที่ครบกำหนดสัญญา

▶️ 8. การดำเนินคดีอาญาของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

▶️ 9.มาตรการลดความเดือดร้อนให้แก่ลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2566

▶️ 10. การยืนยันลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

▶️ 11. แนวทางการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียน และเงินอุดหนุน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

▶️ 12. โครงการ สุดยอด พช.อุตรดิตถ์ พิชิตหนี้ พัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีมีสุข ▶️ 13. การพิจารณาอนุมัติงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินอุดหนุน และเงินทุนหมุนเวียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

🎗️ในการนี้ นายบรรพจน์ จันทร์งาม พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยนางรัตนาวดี นาคมูล ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ นักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานกองทุนฯ ตลอดจนเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์

https://www.facebook.com/share/p/qVppoxKChBFgHKdG/?mibextid=WC7FNe

👫 พช.อุตรดิตถ์ เมืองงาม สามวัฒนธรรม 👫

#เศรษฐกิจฐานรากเจริญเติบโต

#Clickชุมชน

#กรมการพัฒนาชุมชน

#กระทรวงมหาดไทย

#SDGsforAll #ChangeforGood

#61ปีกรมการพัฒนาชุมชน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar