จังหวัดอุตรดิตถ์kick off เปิดศูนย์ธัญญารักษ์ โรงพยาบาลพิชัย oeijv’เป็นศูนย์บำบัดผู้ป่วยจิตเวชเนื่องจากการเสพยาเสพติด
ที่โรงพยาบาลพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดศูนย์ธัญญารักษ์ โรงพยาบาลพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อรองรับผู้ป่วยยาเสพติดในจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ผ่านการบำบัดรักษาในระยะฉุกเฉินจากโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายในการส่งต่อผู้ป่วยยาเสพติดให้ได้รับการบำบัดรักษาต่อเนื่องในรูปแบบการดูแลประกับประคองระยะกลาง(Intermediate Care) ระยะเวลา ๒ - ๔ สัปดาห์ ด้วยมาตรฐานเดียวกันกับโรงพยาบาลธัญญารักษ์ ตามที่ รัฐบาลมีนโยบายมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติ ภายใต้ความร่วมมือของทุกหน่วยงาน บังคับใช้กฎหมายยาเสพติดอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลัก "เปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วย" สนับสนุนให้ผู้เสพเข้ารับการ บำบัดรักษาอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง โดยมีกระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ด้วยการพัฒนารูปแบบการเข้ารับบริการที่เชื่อมโยงตั้งแต่ศูนย์คัดกรอง สถานพยาบาลยาเสพติด สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม ภายใต้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 และได้กำหนดให้เป็นหนึ่งในนโยบายหลัก จะต้องเร่งรัดดำเนินการให้เห็นผลภายใน 100 วัน (Quick win) จึงพัฒนารูปแบบการดำเนินงาน "มินิธัญญารักษ์" และการบำบัด รักษาผู้ติดยาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน หรือรูปแบบ CBTx ที่ชัดเจนในทุกจังหวัด เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงบริการคุณภาพตั้งแต่ระยะแรก และสามารถกลับไปใช้ชีวิตในชุมชนได้อย่างเป็นปกติ จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ดำเนินการRe-X-Ray ค้นหากลุ่มเสี่ยงยาเสพติดในพื้นที่ เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการคัดกรองและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง โดยในปี ๒๕๖๖ มีการจัดตั้งศูนย์คัดกรองระตำบล ครอบคลุม 67 ตำบล 84 ศูนย์คัดกรอง และคัดกรองผู้เสพยาเสพติดเข้ากระบวนการบำบัดรักษา จำนวน 2,578 คน โดยอำเภอพิชัยมีการจัดตั้งศูนย์คัดกรองครอบคลุม 11 ตำบล 14 ศูนย์คัดกรองและคัดกรองผู้เสพยาเสพติดเข้ากระบวนการบำบัดรักษา จำนวน 550 คน เป็นอันดับ 2 รองจากอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ส่วนใหญ่เป็นผู้เสพ ร้อยละ 94.4

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar