มอบทุนแม่บ้านมหาดไทย
ที่ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2564 พร้อมด้วย นางวันทนา ดำธรรม ประธานแม่บ้านมหาดไทย รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีฯ ชึ่ง สมาคมแม่บ้านมหาดไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญเกี่ยวกับการศึกษาของครอบครัวสมาชิกอาสารักษาดินแดน ลูกจ้างประจำ พนักงานของส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จึงได้ดำเนินการมอบทุนการศึกษาเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ซึ่งในปีนี้ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับการจัดสรรเงินทุนการศึกษาจากสมาคมแม่บ้านมหาดไทย จำนวน 130,000 บาท พร้อมทั้งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ประจำปี 2564 จังหวัดอุตรดิตถ์ ทั้งนี้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่สมาคมแม่บ้านมหาดไทยกำหนด บุตรของสมาชิกอาสารักษาดินแดน (อส.) และบุตรของลูกจ้างสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและการให้บริการประชาชน (สย.) ในระดับชั้นอนุบาลถึงระดับประถมศึกษา จำนวน 14 ราย ทุนละ 2,000 บาท ระดับชั้นมัธยมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา จำนวน 34 ราย ทุนละ 3,000 บาท รวมจำนวนทั้งสิ้น 84 ราย เป็นเงิน 130,000 บาท

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar