ทำบุญตักบาตรเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ
ที่ศาลาการเปรียญวัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นางวันทนา ดำธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอำเภอลับแล เหล่าพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมทำบุญตักบาตรเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ ชึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกับวัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง โดยพระวินัยสาทร เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก-อุตรดิตถ์ (ธ) เจ้าอาวาสวัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวอยู่ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ของจังหวัดอุตรดิตถ์ อย่างเคร่งครัด โครงการร่วมทำบุญตักบาตรเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ เป็นไปตามนโยบายกรมการศาสนา เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไป เป็นการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรมเพื่อเป็นการขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรมด้วยการบ่มเพาะ ปลุกจิตสำนึกรัก หวงแหน ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของชาติ กระตุ้นเตือนให้ทธศาสนิกชนยึดมั่นในหลักพระพุทธศาสนา และเพื่อเป็นการฟื้นฟูประเพณีการเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะให้กลับคืนสู่สังคมไทย ให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งคุณธรรมสืบไป

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar