สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์สร้างความรู้ด้านการผลิตสื่อรูปแบบใหม่ผ่านระบบสื่อสังคมออนไลน์ ตามโครงการบริหารเครือข่ายในระดับจังหวัดกิจกรรมการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์สร้างความรู้ด้านการผลิตสื่อรูปแบบใหม่ผ่านระบบสื่อสังคมออนไลน์ ตามโครงการบริหารเครือข่ายในระดับจังหวัดกิจกรรมการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ที่สวนแลบัว อำเภอเมืองอุตรดิตถ์  นายศิริวัฒน์  บุปผาเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดการอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อผลิตและเผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ให้กับเครือข่ายประชาสัมพันธ์หน่วยงานภาครัฐ สื่อมวลชน จำนวน 50 คน เพื่อสร้างการรับรู้ เข้าใจ เชื่อมั่น นำไปใช้ประโยชน์ และก่อให้เกิดความร่วมมือ ผ่าน
ทางสื่อเดิม และสื่อสมัยใหม่ในยุคดิจิทัล โดยทำหน้าที่เป็นเสมือนคนกลางในการแจ้งข้อมูลข่าวสาร การเตรียมพร้อมแก่ประชาชน รวมทั้งให้คำแนะนำ ปรึกษา ประกอบการตัดสินใจของผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด
นายณรงค์พันธ์ เจนประกอบกิจ ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า กรมประชาสัมพันธ์ ได้จัดสรรงบประมาณและอนุมัติแผนปฏิบัติราชการตามแผนภารกิจพื้นฐานในปีงบประมาณ 2567 แก่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งได้กำหนดเป็นแผนงานโครงการ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับด้านการประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด และนโยบายสำคัญ เร่งด่วนของรัฐบาล โดยให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ส่วนราชการสื่อมวลชน และประชาชน เพื่อสร้างการรับรู้ เข้าใจ เชื่อมั่น นำไปใช้ประโยชน์ และก่อให้เกิดความร่วมมือ ผ่านทางสื่อเดิม และสื่อสมัยใหม่ในยุคดิจิทัล โดยทำหน้าที่เป็นเสมือนคนกลางในการแจ้งข้อมูล ข่าวสาร การเตรียมพร้อมแก่ประชาชน รวมทั้งให้คำแนะนำ ปรึกษา ประกอบการตัดสินใจของผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถผลักดันให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงจำเป็นที่จะต้องดำเนินการจัดโครงการให้บริการด้านการประซาสัมพันธ์
และสื่อสารมวลชนจังหวัดอุตรดิตถ์ขึ้น  อันเป็นกิจกรรมการสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการบริหารเครือข่ายในระดับจังหวัด ในแผนงานตามโครงการภารกิจพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่กำหนดสอดรับกับการประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์ซาติ ยุทธศาสตร์กรมประชาสัมพันธ์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด นโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกรมประชาสัมพันธ์ และงานบริหารจัดการของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ รวมทั้งการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ในยุคติจิทัล เช่น ติ๊กต๊อก คลิปวีติ์โอสั้น เพื่อขยายผลกิจกรรมให้ประชาชนได้รับรู้ เข้าใจ เชื่อมั่น เกิดความร่วมมือ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อจังหวัด และประเทศชาติโดยรวม กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยบุคลากรที่รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสื่อมวลชน จังหวัดอุตรดิตถ์ อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar